Begrepp Grundbiologi

Alger

En stor grupp växter utan blad, rötter och blommor. Storleken är från encelliga till väldigt stora.  De lever vanligtvis i vatten.  

Antibiotika

Ett samlingsnamn för läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier.   

Arkebakterier (arkeér)

En av jordens första (och enklaste) organismer. De består av en cell och saknar cellkärna och vissa klarar extrema miljöer.

Art

Om två genetiskt lika organismer kan få barn som i sin tur kan få barn är de i samma art. En unik sorts organism till exempel maskros, fingersvamp eller grävling.

Bacill

En typ av bakterie som är stavformade.

Bakterie

En av de första och enklaste organismerna på jorden.
De består av en cell och saknar cellkärna. 

Biosfär

Det område på jorden där det finns liv. Från djupt nere i havet till högt uppe i atmosfären.

Blågröna bakterier

Bakterier som har fotosyntes. De kan orsaka algblomning. De hjälpte till att höja syrehalten i jordens atmosfär.

Blötdjur

En stam av djur som innehåller musslor, snäckor och bläckfiskar.

Cell

Den minsta enheten (delen) av något levande. Allt levande är uppbyggt av celler.

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Syre + Vatten + Druvsocker  ->Solljus + Koldioxid

Cellkärna

Den finns i cellen hos växter, djur och svampar. Här finns organismens DNA.

Cellmembran

Cellens skal. Den skyddar mot omvärlden. Den släpper in ämnen cellen behöver och skickar ut avfall.

Cellplasma

Vätskan som fyller ut inuti cellen. Den innehåller mest vatten men även salter, protein och byggnadsmaterial. Den kallas också cytoplasma.

Cellvägg

En vägg av cellulosa runt cellen hos svampceller och växtceller. Den ger stöd och stabilitet.

Division

Den största gruppindelningen hos växter. Den motsvarar djurrikets stam.

Djurcell

Celltypen som djur har. Celltypen har cellmembran men ingen cellvägg. Den har cellkärna men inget klorofyll.

DNA

Den genetiska koden. Det är en kod som beskriver organismens utseende och uppbyggnad.

Domän

Den största indelningen av organismer. Det finns tre domäner: bakterier, arkebakterier och organismer med cellkärna.

Elektronmikroskop

Ett mikroskop som kan förstora extremt mycket.

Exoskelett

Ett skelett som sitter utanpå kroppen. De finns till exempel hos insekter och andra leddjur.

Familj

En indelning av organismer. Den ligger mellan ordning och släkte.

Fasettögon

En typ av öga som finns hos insekter.

Fertil

Ett djur som har möjlighet att få barn.

Flercellig

En organism som består av flera celler som samarbetar.

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid + Vatten -> Syre  + Druvsocker

Frukt

En del av en växt som används för att föröka sig till exempel nöt och bär.

Fruktkropp

Den del av svampen som finns ovanför jorden och som plockas på svamppromenaden.

Fröväxt

En växt som har frön.

Fullständig förvandling

Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg-larv-puppa-insekt.

Fylum

Ordet används vid indelning av organismer.  Motsvarande för djur används stam och för växter division.

Gömfröig

Växter med frö inneslutna i en frukt.

Hybrid

En korsning mellan två olika arter.

Hyf

En svamptråd. De finns under marken. Många hyfer bildar mycel.

Klass

En indelning av organismer. Den ligger mellan stam och ordning.

Klassificera

Att bestämma vilken art en organism är.

Klorofyll

Det gröna ämne i växter som gör fotosyntesen möjlig.

Kloroplaster

Den del i cellen (organell) där klorofyllet finns.

Kocker

En typ av bakterie som är runda.

Kotte

En del av ett barrträd där fröna finns.

Kärl

De rör i växter som gör det möjligt för växten att transportera vatten till alla celler.

Leddjur

Den största stammen i djurriket (80 procent av alla djur). Här finns insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur.

Lysosom

En del av cellen som hjälper till med städningen, alltså bryter ner oönskade ämnen.

Mitokondrie

En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas druvsockret till energi genom cellandningen.

Mycel

Ett nätverk av svamptrådar (hyfer) under marken.

Nakenfröig

Växter som har frön men ingen frukt till exempel barrväxter.

Nässeldjur

Djur med nässelceller. Till denna grupp hör maneter, anemoner och koralldjur.

Nymf

En del av en insekts liv. Hos insekter med ofullständig förvandling kallas små insekter för nymf.

Ofullständig förvandling

Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg – liten insekt (nymf) – stor insekt.

Ordning

En indelning av organismer. Den ligger mellan klass och familj.

Organell

En del av en cell med en särskild funktion. Jämför med din kropps organ.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Parasit

En organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av parasiter.

Plattmask, rundmask, ringmask

Tre olika stammar med mask. På utsidan liknar de varandra men på insidan är de väldig olika.

Pollinering

Sexuell befruktning för växter. Växterna kan till exempel ta hjälp av vatten, vind eller insekter.

Punktögon

Ett slags ögon hos leddjur till exempel hos spindlar och insekter.

Ribosom

En del av cellen (organell) där protein tillverkas. Cellens ”fabrik”.

Rike

En indelning av organismer. Alla djur med cellkärna delas in i djurriket, växtriket, svampriket och övriga. Den ligger mellan domän och stam.

Saprofyt

En organism som är en speciell typ av nedbrytare. Den lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.

Slemsvamp

En svampliknande organism som är mer likt ett djur. Den största gruppen organismer som inte är en svamp, djur eller växt.

Släkte

En indelning av organismer. Den ligger mellan familj och art.

Släktträd

Ett sätt att med en bild organisera hur organismer är släkt med varandra.

Specialiserad cell

En cell i kroppen med en speciell uppgift.

Spirill

En typ av bakterie som ofta är platta och långsmala.

Sporer

1) Ett hårt skal. Bakterier kan sluta sig i sporer när miljön blir för otrevlig.

2) En stor del av växter förökar sig med sporer. Deras frön kallas sporer.

Sporväxt

En växt som förökar sig med sporer.

Stam

En indelning av organismer. Den ligger mellan rike och klass.

Steril

Att inte ha biologisk möjlighet att få barn.

Svampdjur

En av de enklaste organismerna som är flercelliga.

Svampcell

En celltyp. Svampceller har cellväggar men saknar klorofyll. De har cellkärna.

Symbios

En organism som måste samarbeta med andra organismer för att överleva.

Symptom

Ett kännetecken eller tecken på en sjukdom eller brist hos organismer.

Systematik

Att organisera organismer i olika grupper efter släktskap. Kallas också taxonomi.

Tagghuding

En stam organismer med yttre skelett och ofta taggar. Till denna grupp hör sjöstjärnor, sjögurkor och sjöborrar.

Traké

Används av leddjur för att kunna andas.

Urdjur

Encellig organism. Amöbor och toffeldjur är urdjur.

Utlöpare

Trådar eller skott som växer ut från växter under eller över mark. De kan användas till förökning.

Utskott

Något som sticker ut på en organism. t.ex vissa mikroorganismer har utskott för att kunna röra sig.

Vaccin

Ett sätt att skydda sig mot vissa sjukdomar.  Man utsätts för sjukdomen i en svag variant så kroppens immunförsvar lär sig känna igen den.

Virus

De förökar sig genom att ta över andra celler. De har ingen egen ämnesomsättning. De räknas inte som en livsform.

Växt

En organism med växtceller.

Växtcell

En celltyp. De har cellvägg, cellkärna och klorofyll.

Växtplankton

Ett samlingsnamn för små organismer utan förmåga att röra sig som driver runt i vatten. De har fotosyntes.

Ämnesomsättning

När näringsämnen (mat) passerar genom en organism så att den får energi.