Begrepp genetik

Aminosyra

Det som protein är uppbyggda av. Det finns 20 olika.  

Anlag

Den genetiska kod som beskriver en egenskap hos en person.

Arv och miljö

Detta begrepp används för att beskriva om ett egenskap beror på genetiskt arv eller uppväxtförhållanden.

Arvsanlag

Ett annat ord för ditt DNA, din genetisk kod. Fler synonymer: arvsmassa, genom.

Arvsmassa

Ett annat ord för ditt DNA, din genetisk kod. Fler synonymer: arvsanlag, genom.

Baspar

Två kvävebaser som sitter ihop. Ett “trappsteg” i DNA-molekylen.

Biologisk mångfald

När det finns stor variation inom arten, mellan arter och många olika naturtyper.

Bioteknik

En vetenskap som kombinerar biologi med teknik.

Cellkärna

Finns i växt, djur och svampceller. Innehåller DNA.

DNA-molekylen

Den genetiska informationen, “bruksanvisningen”, för hur du ser ut. Finns i cellkärnan i alla dina celler som har cellkärna.

DNA-replikation

När DNA-t i din cell kopierar sig vid en celldelning.

Dominant anlag

Kallas också bestämmande anlag. Bestämmer över vikande anlag och har du detta kommer du få egenskapen.

Downs syndrom

En genetisk sjukdom som orsakas av att fostret får en extra kromosom.

Embryo

Den första tiden i livet (i fosterstadiet). När en ägg och spermie smält samman.

Enzym

Ett slags protein i kroppen som bland annat skyndar på olika händelser i kroppen t.ex. matspjälkning.

Enäggstvilling

Tvillingar med identiskt genetiskt material.

Epigenetik

En modern gren av genetiken som undersöker och händelser i din miljö, även för flera generationer sedan, påverkar dig.

Fenotyp

Olika typer av egenskaper (ofta genetiska) som syns. t .ex ögonfärg, längd och hårfärg.

Foster

Den tid i mammas mage från embryo till född.

Fosterdiagnostik

Olika medicinska undersökningar som görs på foster.

Färgblind

Att inte kunna skilja mellan vissa färger ofta grön-röd eller blå-gul.

Gen

En sträcka på DNA-molekylen som kodar för ett speciellt protein eller egenskap.

Genbank

När organismers DNA sparas för att det inte ska försvinna.

Genetik

Genetik handlar om att förstå mekanismerna bakom det genetiska arvet.

Genom

Ett annat ord för ditt DNA, din genetisk kod. Fler synonymer: arvsmassa, arvsanlag.

Genotyp

Egenskaper som nödvändigtvis inte syns men som finns som vikande anlag i ditt DNA.

Genteknik

Att undersöka DNA efter var olika gener finns. Att klippa och klistra bland generna.

Genterapi

Att bota sjukdomar genom att förändra DNA i vissa celler.

GMO

Genmodifierade organismer. DNA ändras för att få fram bättre egenskaper hos organismen.

Heterozygot

När två anlag för en egenskap är olika. T.ex du har bruna ögon men anlag för blåa.

Homozygot

När två anlag för en egenskap är lika. T.ex du har bruna ögon och båda dina anlag från mamma och pappa är för bruna ögon.

Hormon

Ett slags protein som fungerar som budbärare i kroppen.

Hybrid-DNA-teknik

Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer.

Intermediära anlag

När anlagen blandas. En vit blomma + en röd blomma blir en rosa blomma.

Klon

En genetisk kopia.

Kolhydrater

Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsocker.

Korsningsschema

En tabell för att lättare kunna se hur stor sannolikhet det är att egenskaper ärvs.

Kromosom

En bit av DNA-molekylen. Människan har 46 kromosomer.

Kvävebas

Kvävebaser kodar för all information i DNA-molekylen.Det finns fyra olika C, G, A, T.

Könscell

Ägg hos kvinnor. Spermie hos män.

Könskromosom

Den kromosom som bland annat bestämmer ditt kön.

Meios

Celldelning som ger könsceller (med 23 kromosomer).

Mitokondrie

Cellens energifabriker. Här sker cellandningen.

Mitos

Celldelning som ger celler som är exakt lika med modercellen.

Modellorganism

En organism som är lik människan som används för djurförsök istället för att göra de på människor.

Mutation

Förändring i DNA som sker t. ex. slumpmässigt, vid celldelning eller på grund av strålning.

Organism

Något som lever.

Pigment

Ett ämne som finns i huden som skyddar mot stark UV-strålning.

Protein

Bygger upp kroppen. Består av olika aminosyror.

Recessivt anlag

Kallas även vikande anlag. För att anlaget ska synas måste både anlagen vara vikande.

Reduktionsdelning

Kallas också för meios. Celldelning då kromosomerna blir hälften så många. Sker i könscellerna.

Ribosom

En del i cellen. cellens fabriker. Här tillverkas protein.

Skräp-DNA

Information i DNA-molekyl som inte är till någon nytta.

Transgena organismer

Organismer som fått sitt DNA förändrat genom att nya gener klistrats in.

Transkripton

Sker vid proteintillverkningen. När en kopia av bruksanvisningen till det som ska tillverkas görs i cellkärnan och skickas till ribosomen.

Translation

Sker vid proteintillverkningen. När ribosomen tolkar informationen från DNA för att kunna sätta ihop rätt ordning på aminosyrorna vid tillverkningen av proteinet.

Transplantation

När organ i kroppen eftersätts med ett nytt.

Tumör

När celler har delat sig och bildat en vävnad som inte har någon funktion i kroppen.

Tvåäggstvilling

Ett tvillingpar som inte är mer lika än ett par syskon. Två ägg har träffat två olika spermier.

Överkorsning

Händer vid tillverkning av könsceller så de blir garanterat olika varandra.