Begrepp genetik

Aminosyra

Det som protein är uppbyggda av. Det finns 20 olika slags aminosyror.  

Anlag

Den genetiska kod som beskriver en egenskap hos en person.

Arv och miljö

Detta begrepp används för att beskriva hur stor del en egenskap beror på genetiskt arv eller uppväxtförhållanden.

Arvsanlag

Ett annat ord för ditt DNA, din genetisk kod. Fler synonymer: arvsmassa, genom.

Arvsmassa

Ett annat ord för ditt DNA, din genetiska kod. Fler synonymer: arvsmassa och genom.

Baspar

Två kvävebaser som sitter ihop. Ett ”trappsteg” i DNA-molekylen.

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Bioteknik

En vetenskap som kombinerar biologi med teknik.

Blödarsjuka

En sjukdom som gör att blodet har svårt att koagulera. Du slutar inte blöda om du får ett sår.

Cas-9

Ett enzym som fungerar som en sax vid användning av Crispr-teknik.

Cellgift

En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.

Cellkärna

Den finns i cellen hos växter, djur och svampar. Här finns organismens DNA.

Crispr

Detta används naturligt hos vissa bakterier för att skydda sig mot virus. Det kan användas av människor för att klippa bort oönskade sekvenser i DNA:t.

DNA-identifiering

Att identifiera något eller någon genom att jämföra DNA.

DNA-molekyl

Den genetiska koden. Det är en kod som beskriver organismens utseende och uppbyggnad.

DNA-replikation

När DNA-t i en cell kopierar sig vid en celldelning.

DNA-test

Att undersöka sitt DNA till exempel för olika sjukdomar eller för att släktforska.

Dominant anlag

Det kallas också bestämmande anlag. De bestämmer över vikande anlag.  Har du ett dominant anlag ökar chansen för att du ärver egenskapen.

Downs syndrom

En genetisk sjukdom som orsakas av att fostret får en extra kromosom.

Embryo

Den första delen i en människas liv. Från det att den bara är några celler stor till ungefär åtta veckor efter befruktningen.

Enzym

Ett slags protein. De har många uppgifter i kroppen till exempel påskyndar de reaktioner i kroppen som att sönderdela mat. De är biologiska katalysatorer.

Enäggstvilling

Tvillingar med identiskt genetiskt material.

Epigenetik

En modern gren av genetiken som undersöker hur händelser i din miljö, även för flera generationer sedan, påverkar dig.

Faderskapsmål

Ett fall för rätten som undersöker om en man är biologisk pappa till ett barn.

Fenotyp

Olika typer av egenskaper (ofta genetiska) som syns hos en person. Till exempel ögonfärg, längd och hårfärg.

Fossil

Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.

Foster

Ett ofött barn är i moderns mage (hos däggdjur).

Fosterdiagnostik

Olika medicinska undersökningar som görs på foster.

Färgblind

Att inte kunna skilja mellan vissa färger ofta grön-röd eller blå-gul.

Gen

En sträcka på DNA-molekylen som kodar för ett speciellt protein eller egenskap.

Genbank

Att skapa en reserv av genuppsättningar från olika organismer. Till exempel frön eller levande äppelsorter.

Genetik

Genetik handlar om att förstå mekanismerna bakom det genetiska arvet.

Genom

Ett annat ord för ditt DNA, din genetiska kod. Fler synonymer: arvsmassa och arvsanlag.

Genotyp

Egenskaper som nödvändigtvis inte syns men som då finns som vikande anlag i ditt DNA.

Genteknik

Att undersöka DNA efter var olika gener finns. Att klippa och klistra bland generna.

Genterapi

En behandling av vissa sjukdomar som går ut på att införa en eller fler nya gener till cellerna i en organism.

GMO

Genmodifierade organismer. Arvsmassan förändras för att få fram bättre egenskaper hos organismer. Till exempel tåligare växter.

Heterozygot

När två anlag för en egenskap är olika. Till exempel du har bruna ögon men anlag för blåa.

Homozygot

När två anlag för en egenskap är lika. Till exempel du har bruna ögon och båda dina anlag från mamma och pappa är för bruna ögon.

Hormon

En budbärare i kroppen som styr olika biologiska processer.

Hybrid-DNA-teknik

Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer.

Intermediära anlag

När anlagen blandas. En vit blomma + en röd blomma blir en rosa blomma.

Kemoterapi

Att få cellgifter mot cancer.

Kirurgi

En behandling där en läkare skär och öppnar kroppen för att bota eller ta bort sjuk vävnad.

Klon

En genetisk kopia.

Koagulera

Så kallas det när vissa biologiska ämnen stelnar. Till exempel blod och protein.

Korsningsschema

En tabell för att lättare kunna se hur stor sannolikhet det är att egenskaper ärvs.

Kromosom

En bit av DNA-molekylen. Människan har 46 kromosomer.

Kvävebas

Kvävebaser kodar för all information i DNA-molekylen. Det finns fyra olika C, G, A, T.

Könscell

Ägg hos kvinnor. Spermie hos män.

Könskromosom

De kromosomer som bland annat bestämmer ditt kön. Flickor har XX och pojkar har XY.

Meios

Celldelning som ger könsceller (med 23 kromosomer).

Mitokondrie

En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas druvsockret till energi genom cellandningen.

Mitos

Celldelning som ger celler som är exakt lika med den ursprungliga cellen.

Modellorganism

En organism, som liknar människan, som används för djurförsök istället för att göra det på människor.

Mutation

En förändring i DNA som sker slumpmässigt till exempel vid celldelning eller på grund av strålning.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Pigment

Ett ämne som finns i huden som skyddar mot UV-strålning.

Protein

Ett näringsämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen. Exempel på protein är enzymer och många hormoner.

Recessivt anlag

De kallas även vikande anlag. För att egenskapen anlag kodar för ska synas måste både anlagen vara vikande.

Reduktionsdelning

Kallas också för meios. Det kallas också för meios. Celldelning då kromosomerna blir hälften så många i de färdiga cellerna. Delningen sker i könscellerna.

Ribosom

En del av cellen (organell) där protein tillverkas. Cellens ”fabrik”.

Skräp-DNA

Information i DNA-molekylen som inte kodar för något och som därför inte har någon funktion.

Spontan abort

Ett missfall. När en graviditet avslutas på ett ofrivilligt sätt.

Strålning

Partiklar som rör sig. Till exempel solljus, alfastrålning och röntgenstrålning.

Symptom

Ett kännetecken eller tecken på en sjukdom eller brist hos organismer.

Transgena organismer

Organismer som fått sitt DNA förändrat genom att nya gener klistrats in.

Transkripton

Det sker vid proteintillverkningen. När en kopia av bruksanvisningen till det som ska tillverkas görs i cellkärnan och skickas till ribosomen.

Translation

Det sker vid proteintillverkningen. När ribosomen tolkar informationen från DNA för att kunna sätta aminosyrorna i rätt ordning vid tillverkningen av proteinet.

Transplantation

När organ i kroppen eftersätts med ett nytt.

Tumör

När celler har delat sig och bildat en vävnad som inte har någon funktion i kroppen.

Tvåäggstvilling

Ett tvillingpar som inte är mer lika än ett par syskon. Två ägg har träffat två olika spermier.

UV – ljus

En slags elektromagnetisk strålning. Den gör att du blir solbränd.

Överkorsning

Händer vid tillverkning av könsceller så de blir garanterat olika varandra.