Begrepp Evolution

Aminosyror

De bygger upp proteiner. Det finns 20 st olika. 

Anpassning

När en organism anpassar sig till naturen så den har större chans att överleva. Ett annat ord är adaption.

Art

Om två genetiskt lika organismer kan få barn som i sin tur kan få barn är de i samma art. En unik sorts organism till exempel maskros, fingersvamp eller grävling.

Asätare

Djur som äter andra döda djur som de inte själva har dödat.

Australopithecus

En av de första människoliknande varelser. Arten fanns för fem miljoner år sedan.

Avkomma

Så kallas barn hos djur.

Blindtarm

Den finns i skarven mellan tunntarm och tjocktarm. Den saknar egentlig funktion och är en rest från människans evolution.

Blågröna alger

Kallas även cyanobakterier. Är en slags bakterier med fotosyntes.

Den saknade länken

En gemensam urfader hos två skilda arter som borde ha existerat men som inte har hittats som fossil.

DNA

Den genetiska koden. Det är en kod som beskriver organismens utseende och uppbyggnad.

Ekosystem

En avgränsat område i naturen där djur och växter samspelar med varandra.

Evolutionslära

Den vetenskapliga teorin om hur allt liv uppstått och utvecklats på jorden.

Fossil

Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.

Foster

Ett ofött barn är i moderns mage (hos däggdjur).

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid -> Syre + Vatten + Druvsocker

Hominid

En grupp (familj) inom systematiken där människoaporna finns. Människa, gorilla, schimpans och orangutang.

Homo

Ett släkte inom systematiken där människan finns. Människan är den enda arten i detta släkte som lever idag.

Homo Erectus.

En utdöd förfader till människan. Den har existerat längst på jorden av alla människoarter.

Homo Floresiensis

En utdöd människosort som var en meter höga. De dog ut för 12000 år sedan.

Homo Habilis

En tidig och utdöd människovariant. De är troligtvis inte människans förfader. De behärskade elden.

Homo Sapiens

Dagens människa. De kallades förr även för Homo Sapiens Sapiens.

Intelligent design

En icke vetenskaplig teori om att ett högre väsen skapat alla organismer.

Jordens forntid

En tidsålder i jordens historia. Den sträcker sig från 540 till 250 miljoner år sedan. Många arter utvecklas, skogar uppstår och djur sprider sig på land.

Jordens medeltid

En tidsålder i jordens historia. Den sträcker sig från 250 till 65 miljoner år sedan. Kräldjurens (dinosauriernas) tidsålder.

Jordens nutid

En tidsålder i jordens historia. Den sträcker sig från 65 miljoner år sedan till idag.  Däggdjuren, fåglarnas och blommornas tidsålder.

Jordens tidsåldrar

Ett sätt att dela in jordens historia i tidsperioder. Urtid, forntid, medeltid och nutid.

Jordens urtid

En tidsålder i jordens historia. Från jordens skapelse 4600 miljoner år sedan till 541 miljoner år sedan. Under tidsåldern skapades förutsättningar för att liv skulle erövra jorden.

Konkurrens (ekologi)

En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.

Kontinentaldrift

Kontinenterna rör sig. I början satt de ihop i en enda.

Kreationism

Att inte tro på den vetenskapliga evolutionsteorin utan på att en högre makt skapat jorden.

Massdöd

Så kallas de tillfällen i jordens historia då väldigt många arter dött ut samtidigt under kort tid.

Mitokondrie

En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas druvsockret till energi genom cellandningen.

Mutation

En slumpmässig förändring i DNA som kan förändra organismen eller avkomman. Detta är en av evolutionens förutsättningar.

Naturligt urval

De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener genom sin avkomma.

Neandertalare

En människotyp som var mest lik dagens människa. Troligtvis har det skett en del förökning mellan arterna.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Ozon

En gas (O3) högt upp i atmosfären som skyddar hos mot farlig UV-strålning.

Pollinering

Sexuell befruktning för växter. Växterna kan till exempel ta hjälp av vatten, vind eller insekter.

Primat

En ordning inom systematiken där, förutom människan, finns apor, halvapor och lemurer.

Protein

Ett näringsämne uppbyggt av aminosyror. Proteiner bygger upp kroppen. Exempel på protein är enzymer och många hormoner.

Samevolution

När två arter utvecklats parallellt eftersom de är beroende av varandra på något sätt.

Sedimentära bergarter

Bergart som uppstått genom att sand, lera eller gamla korallrev har packats och under lång tid tryckts ihop. I dessa finns många fossil.

Sexuell förökning

Förökning som sker genom en hona och en hane. Detta ger en stor genetisk variation hos avkomman.

Sporväxt

En växt som förökar sig med sporer.

Systematik

Att organisera organismer i olika grupper efter släktskap.

Svanskota

Fyra kotor som sitter längst ner på ryggraden.

Urfader

En gemensam förfader.

Variation

De innebär att individer inom en art är genetiskt olika varandra.