Begrepp ekologi

Anpassning

När en organism anpassar sig till naturen så den har större chans att överleva. Ett annat ord är adaption.

Avkomma

Ett biologiskt ord för barn.

Avverkning

Att hugga ner en skog.

Balans (ekologi)

När populationer som lever tillsammans (eller av varandra) inte plötsligt minskar eller ökar kraftigt i antal. Det sker inga stora förändringar i antalet individer.

Biologisk mångfald.

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Biomassa

Den totala vikten av allt levande (ibland även allt dött) inom ett ekosystem.

Biosfär

Den del av naturen där det finns liv. Från djupt ner i haven till högt upp i luften.

Biotop

Ett naturligt avgränsat område med ett typiskt växt- och djurliv för platsen.

Bottenzon

Ett område närmast botten i en sjö eller ett hav.

Brunjord

En bördig jordtyp som fanns ursprungligen i lövskogar men som nu är åkermark. Här finns mycket maskar och nedbrytare som blandar jorden.

Bräckt vatten

Vatten som är salt men inte så salt som i havet. Östersjön har bräckt vatten.

Cellandning

När en organism bryter ner druvsocker för att få energi.

Druvsocker + Syre  ->  Koldioxid + Vatten + Energi

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen. Bly har högre densitet än fluffig bomull.

Det fria vattnet

Den del av en sjö eller hav som inte är nära stranden eller nära botten.

Ekologi

Ekologi är vetenskapen om hur djur och växter samspelar med varandra i olika miljöer.

Ekologisk fotavtryck

Ett sätt att mäta hur mycket yta av naturen en person utnyttjar för att få de resurser (ekosystemstjänster) den behöver.

Ekosystem

Ett avgränsat område (med tydliga gränser) där djur och växter finns och samspelar med varandra.

Ekosystemstjänst

Händelser i ett ekosystem som gynnar människan. Till exempel att blommor pollineras och jorden filtrerar vatten, med mera.

Energipyramiden

En biologisk modell som visar hur energi vandrar i en näringskedja. Den kallas också näringspyramiden.

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid + Vatten -> Druvsocker + Syre

Förbränning

En kemisk reaktion då något som innehåller kol reagerar med syre och bildar värme. Begreppet används när mat (kemisk energi) bryts ner och omvandlas till andra energiformer.

Förmulta

När olika typer av nedbrytare sakta bryter ner ett organiskt material.

Förna

Det översta lagret på marken av halvt förmultnade växter och annat organiskt material.

Habitat

Det område i naturen där en växt eller djur kan leva.

Humus

Jordlagret under förnan. Här har nedbrytningen av olika djur och växtdelar gått längre jämfört med förnan.

Inavel

När två individer som är nära släkt skaffar barn.

Invasiv art

När en främmande art invaderar ett ekosystem till exempel kanadagås och mördarsnigel.

Konkurrens (ekologi)

En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.

Konsument (ekologi)

Konsumenter finns över producenter i näringskedjan. De är alltid djur som äter växter eller andra djur.

Kretslopp

När ämnen cirkulerar i naturen. Till exempel vatten eller olika grundämnen.

Labilt ekosystem

Ett ekosystem som är känsligt för förändringar.

Monokultur

När enbart en slags växt odlas inom ett område.

Mull

En typ av humus som finns i brunjord. Den har högt pH med många nedbrytande och därför blandas den runt ordentligt.

Naturligt urval

De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener genom sin avkomma.

Nedbrytare

Bakterier, svampar, insekter och maskar som bryter ner dött organiskt material i naturen.

Nisch

När en organism i naturen har specialiserat sig på något speciellt för att lättare kunna överleva.

Näringsfattig sjö

Sjöar med få arter, ofta klart vatten och lågt pH. De är vanliga i barrskog och fjällområden.

Näringskedja

Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen. Den visar en organism på varje nivå.

Näringspyramiden

En biologisk modell som visar hur energi vandrar i en näringskedja. Den kallas också energipyramiden.

Näringsrik sjö

Sjöar med många arter, ofta grumligt vatten och pH runt neutralt. De är vanliga i jordbruksmarker. De drabbas ofta av övergödning.

Näringsväv

Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen. Många näringskedjor ihopsatta till en mer komplicerad.

Närsalt

Grundämnen och kemiska föreningar som växter och djur behöver för att leva. De kallas också för mineraler.

Organisk

Något som innehåller grundämnet kol. T. ex. allt levande.

pH-värde

Mäter surt eller basiskt.

Podzol

Sveriges vanligaste jordtyp som finns i barrskog. pH är lågt så det finns inte så många nedbrytare. Därför blandas inte jorden utan den är skiktad.

Population

En grupp individer inom en art som finns i ett område.

Predator

Ett djur som dödar och äter andra djur.  Ett annat ord är rovdjur.

Producent (ekologi)

Producenter finns längst ner i näringskedjan/näringsväven. De är alltid växter och har alltid klorofyll.

Revir

Ett område som ett eller flera djur försvarar mot andra djur.

Rovdjur

Ett djur som äter andra djur. Ett annat ord är predator.

Rödlistan

En lista som visar hotade arter i Sverige.

Samhälle (ekologi)

De populationer av växter eller djur som finns i ett ekosystem.

Stabilt ekosystem

Ett ekosystem som inte är så känsligt för förändringar.

Strandzon

Den del av ett hav eller sjö som ligger närmast land.

Toppkonsument

Det djur som är överst i näringskedjan eller näringsväven.

Variation

Det innebär att individer inom en art är genetiskt olika varandra.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.