Begrepp ekologi

Anpassning

När en organism anpassar sig till naturen så den har större chans att överleva.

Avkomma

Ett biologiskt ord för barn.

Ekologisk balans

Ett begrepp inom ekologi när t.ex bytesdjur och rovdjur lever i balans. Det blir inga stora förändringar som gör att många individer dör samtidigt.

Biologisk mångfald.

När det finns många olika arter och att alla inom arten är olika varandra inom ett ekosystem. Att det många olika naturtyper.

Biomassa

Den totala vikten av allt levande (ibland även allt dött) inom ett ekosystem.

Biosfär

Den del av naturen där det finns liv. Från djupt ner i haven till högt upp i luften.

Biotop

En naturtyp.

Bräckt vatten

Vatten som är salt men inte så salt som i havet. Östersjön har bräckt vatten.

Densitet

Ett ämnes täthet. Hur tungt det är i förhållande till volymen. Bly har högre densitet än fluffig bomull.

Ekologi

Ekologi betyder läran om naturen. Hur djur och växter samspelar med varandra i olika miljöer.

Ekologisk fotavbrott

Ett sätt att mäta hur mycket yta av naturen en person utnyttjar för att få de resurser (ekosystemstjänster) den behöver.

Ekosystem

Ett avgränsat område (med tydliga gränser) där djur och växter finns och samspelar med varandra.

Ekosystemstjänst

De tjänster och produkter från naturen som gör att människor mår bra. T. ex mat, virke, rent vatten.

Energipyramiden

En biologisk modell som visar hur energi vandrat i en näringskedja. Kallas också näringspyramiden.

Förbränning

När mat (kemisk energi) omvandlas till annan energi (t. ex. rörelseenergi och värmeenergi).

Förmulta

När växter och djur bryts ner av nedbrytare.

Förna

Det översta lagret på marken av halvt förmultnade växter och annat organiskt material.

Habitat

Det område i naturen en växt eller djur trivs att vara.

Humus

Jordlagret under förnan där olika djur och växtdelar finns mer mer nedbrytningen har gått längre.

Inavel

När två individer som är nära släkt skaffar barn.

Invasiv art

När en främmande art invaderar ett ekosystem t.ex. kanadagås och mördarsnigel.

Konkurrens (ekologi)

En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.

Konsument (ekologi)

Konsumenter finns över producenter i näringskedjan. De är alltid djur som äter växter eller andra djur.

Kretslopp

När olika ämnen cirkulerar i naturen.

Labilt ekosystem

Ett ekosystem som är känsligt för förändringar.

Monokultur

När enbart en slags växt odlas inom ett område.

Naturligt urval

De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener.

Nedbrytare

Bakterier, svampar, insekter och maskar som bryter ner dött organiskt material i naturen.

Nisch

När en organism i naturen har specialiserat sig på något speciellt för att överleva lättare.

Näringsfattig sjö

Sjöar med få arter, ofta klart vatten och lågt pH. Vanliga i barrskog och fjällområden.

Näringskedja

Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen.

Näringspyramiden

En biologisk modell som visar hur energi vandrat i en näringskedja. Kallas också energipyramiden.

Näringsrik sjö

Sjöar med många arter, ofta grumligt vatten och pH runt neutralt. Vanliga i jordbruksmarker. Drabbas ofta av övergödning.

Näringsväv

Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen. Många näringskedjor ihopsatta till en mer komplicerad.

Närsalt

Grundämnen och kemiska föreningar som växter och djur behöver för att leva. Kallas också för mineraler.

Organisk

Något som innehåller grundämnet kol. T. ex. allt levande.

pH-värde

Mäter surt eller basiskt.

Population (ekologi)

Alla individer inom en art.

Predator

Ett annat ord för rovdjur eller toppkonsument. Finns högst upp i näringskedjan.

Producent (ekologi)

Producenter finns längst ner i näringskedjan/näringsväven. De är alltid växter och har alltid klorofyll.

Revir

Ett område som en hanne i en art försvarar mot andra hannar i arten.

Rovdjur

Ett djur som äter andra djur.

Rödlistan

En lista som visar hotade arter i Sverige.

Samhälle (ekologi)

De populationer av växter eller djur som finns i ett ekosystem.

Stabilt ekosystem

Ett ekosystem som inte är så känsligt för förändringar.

Toppkonsument

Det djur som är överst i näringskedjan eller näringsväven.

Variation

Innebär att individer i en art är lite olika varandra.

Övergödning

När det kommit ut för mycket näringsämnen i naturen så växterna växer onormalt mycket.

Fotosyntes

Växters sätt att omvandla solljus till energi. Sker i växtcellen kloroplaster med hjälp av klorofyll.

Cellandning

Den kemiska reaktion hos organismer när de omvandlar kolhydrater till energi. Sker i cellernas mitokondrier.

Balans (ekologi)

Beskriver hur ett ekosystem begränsar olika populationers antal individer.